Tel: 0 462 377 26 20 - 0 462 325 31 76 ,   Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

 

Anabilim Dalları

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Entisüsü
Orman Mühendisli?i Anabilim Dalı
Ders  Bilgileri

Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
ORM 1000Tez ?zleme0-0-0-0 ?lgili Ö?retim Üyesi
ORM 5000Yüksek Lisans Tezi0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
ORMT 5001Dönem Projesi (Tezsiz)0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5010Seminer0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5080Verimsiz Ormanlar?n Islah?3-0-0-3 Doç. Dr. Ercan OKTAN
ORM 5140Ormanc?l?kta Has?lat ve Büyüme Modelleri3-0-0-3 Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 5150Ara?t?rmalarda Deneme Desenleri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5210Toprak ve Su Koruma ?lkeleri3-0-0-3 Prof. Dr. Sezgin HACISAL?HO?LU
ORM 5300Flora ve Vejetasyon3-0-0-3 Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORM 5420Do?al Kaynak Yönetimi3-0-0-3 Prof. Dr. Cantürk GÜMÜ?
ORM 5430Ormanc?l?k Sektöründe Planlama ve Proje Analizi3-0-0-3 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 5460Arazi S?n?fland?rmas?3-0-0-3 Doç. Dr. Turgay D?NDARO?LU
ORM 5470Biyolojik Sava?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5480Yang?n Ekolojisi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5490Orman Yollar? Sanat Yap?lar?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5500Orman ??cili?i ve Ergonomi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5610Principles of Identifying Vascular Plants 3-0-0-3 Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORM 5630Eko-Ekonomi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5640Ormanc?l?kta Bitki Toprak Su ili?kileri3-0-0-3 Doç. Dr. Bülent TURGUT
ORML 5650Orman A?açlar?n?n Ekolojisi3-0-0-3 Prof. Dr. Ömer KARA
ORM 5660Concepts and Principles of Geographic Information Systems in Forestry3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 6000Doktora Tezi0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 6010Seminer0-2-0-1 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7161Çok Amaçl? Planlama ve Programlama3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7162Orman Fonksiyonlar? ve Amaç Saptama3-0-0-3 Doç. Dr. Nuri Bozali
ORM 7163?dare Sürelerinin Optimizasyonu3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7164Orman ??letme Amaçlar?n?n Saptanmas?3-0-0-3 Doç. Dr. Nuri Bozali
ORM 7180Ekolojik Ara?t?rmalarda Kantitatif Analizler3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7181Orman Envanter Yöntemleri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7191Ormanc?l?k Politikas? Analizleri3-0-0-3 Prof. Dr. Cantürk GÜMÜ?
ORML 7192Do?a Koruma Politikas?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7193Uluslararas? Orman Politikas?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7210Böcek-Konukçu Bitki Etkile?imleri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7211Böceklerde Davran??3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7214Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7220Yaprakl? A?aç ve Çal?lar?n K???n Tan?nmas?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7222Odun D??? Orman Ürünlerinin Kullan?m? Ve Korunmas?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7223Ekonomik Bitkiler3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7225Do?al T?bbi Bitkilerin Envanteri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7231Orman Kaynaklar? Yönetim ve ??letmecili?i3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7233Türkiye Ormanc?l?k Örgütünde ??letme Kültürü3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7235?leri Ormanc?l?k Ekonomisi3-0-0-3 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 7236Stratejik Yönetim ve Ormanc?l?k Sektörü3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7251Forest Dynamics and Modeling 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7255Applications of GIS in Forestry3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7260?leri Bitki Yeti?tirme Teknikleri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7261Orman Genetik Kaynaklar?n?n Korunmas?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7263Orman A?ac? Tohumlar?nda Çimlenme ve Engeller3-0-0-3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7264Bitki Doku Kültürü2-0-2-3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7271Ecological Modeling 3-0-0-3 Prof. Dr. Ertu?rul B?LG?L?
ORM 7272Protecting Biodiversity in Forest Ecosystems 3-0-0-3 Prof. Dr. Ertu?rul B?LG?L?
ORM 7273Orman Korumada Sosyal ve Ekonomik Boyut3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7274Forest Fires and Management of Forest Resources3-0-0-3 Doç. Dr. Kadir Alperen CO?KUNER
ORM 7281Do?al Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi3-0-0-3 Prof. Dr. Devlet TOKSOY
ORM 7282Türkiye?de Orman Köyleri ve Kalk?nd?r?lmas?3-0-0-3 Prof. Dr. Devlet TOKSOY
ORM 7284Ormanc?l?kta K?ymet Takdiri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7291Ormanc?l?kta Etüt ve Projelendirme3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7295Toprak Kirlili?i, Erozyon ve Çevre E?itimi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7298Türkiye?de Yeti?me Ortam?n?n Bölgesel S?n?fland?r?lmas?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7300Özel Nitelikli A?açland?rmalar3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7303A?aç Islah?nda Vejetatif Üretme3-0-0-3 Prof. Dr. ?brahim TURNA
ORM 7304Ormanc?l?kta Budama Teknikleri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7305Fidan Standardizasyonu3-0-0-3 Prof. Dr. ?brahim TURNA
ORM 7310Research Methods of Plant Sociology3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7312Plant Succession3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7313Orman Fitososyolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7314Taxonomy of Herbaceous Plants 3-0-0-3 Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORM 7330Ekolojik Odun Anatomisi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7331Gymnospermae Odunlar?n?n Te?his Esaslar?3-0-0-3 Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7332Angiospermae Odunlar?n?n Te?his Esaslar?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7333Odun Anatomisi ve Preparasyon Tekni?i3-0-0-3 Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7350Orman Ekosistemlerinde Büyümenin Modellenmesi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7351Ulusal Orman Envanteri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7353Orman Ekosistemlerinde Biyokütle3-0-0-3 Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 7354Çok Amaçl? Kaynak Envanteri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7360Orman Suçlar?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7361Orman Kadastro Hukuku3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7362Orman Rejimi D???na Arazi Ç?karma Uygulamalar?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7363Orman Davalar?nda Bilirki?ilik3-0-0-3 Doç. Dr. Hüseyin AYAZ
ORM 7370Çok Amaçl? Planlamada Fonksiyonlar?n Say?salla?t?r?lmas?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7371Uydu Görüntüleri ile Bitki Örtüsü Analizleri3-0-0-3 Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7372Ormanlar?n Karbon Depolama Kapasitesinin Saptanmas?3-0-0-3 Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7373Uzaktan Alg?laman?n Ormanc?l?k Uygulamalar? 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7380Toprak A??n?m? Benzetim Modelleri3-0-0-3 Prof. Dr. Sezgin HACISAL?HO?LU
ORM 7381Kar Hidrolojisi ve Ç??3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7382Ya??? Havzalar?nda Heyelan Analizi3-0-0-3 Doç. Dr. Turgay D?NDARO?LU
ORM 7390Orman Yollar?nda Çevresel Etki De?erlendirilmesi3-0-0-3 Prof. Dr. Selçuk GÜMÜ?
ORM 7392Orman Yollar?n?n Planlanmas?nda GIS Uygulamalar?3-0-0-3 Prof. Dr. Selçuk GÜMÜ?
ORML 7393Ormanc?l?kta in?aat projeleri yönetimi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7400Silvikültürel Sistemlerin Analizi ve Sentezi3-0-0-3 Prof. Dr. Zafer YÜCESAN
ORM 7401Yüksek Da? Ormanlar?nda Me?cere Dinamikleri3-0-0-3 Prof. Dr. Zafer YÜCESAN
ORML 7402Korunan Orman Alanlar?nda Silvikültürel ??lemler3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7410Toprak Ekolojisi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7411Topra??n Kolloid Maddeleri3-0-0-3 Doç. Dr. Bülent TURGUT
ORM 7412Toprak Fizi?i3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7420Using Sattellite Images in Forest Ecosystems3-0-0-3 Doç. Dr. Uzay KARAHAL?L
ORML 7421Monitoring Changes in Forest Ecosystems3-0-0-3 Doç. Dr. Uzay KARAHAL?L
ORML 7430Ormanc?l?kta Konumsal Planlama3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7431Ormanc?l?kta Optimal Karar Verme Yöntemleri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7440Do?a Koruma Felsefesi3-0-0-3 Doç. Dr. O?uz KURDO?LU
ORML 7441Korunan Alanlarda Turizm Yönetimi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7442Ormanc?l?kta Proje Döngü Yönetimi3-0-0-3 Doç. Dr. O?uz KURDO?LU
ORML 7450Geleneksel Bitki Envanter Yöntemleri ve Uygulama Alanlar?3-0-0-3 Doç. Dr. Sefa AKBULUT
ORML 7451G?da Kayna?? Do?al Bitkiler3-0-0-3 Doç. Dr. Sefa AKBULUT
ORM 7452Dendrokronoloji3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7460Odun Üretim Sürecinde Çevresel Zararlar3-0-0-3 Doç. Dr. Saliha ÜNVER
ORML 7461Odun Üretim Faaliyetinde Risk Analizi3-0-0-3 Doç. Dr. Saliha ÜNVER
ORML 7462Hassas Ormanc?l?k Teknik ve Teknolojileri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7470Orman A?açlar?n?n Tohum Özellikleri3-0-0-3 Prof. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 7471Orman A?açlar? Geneti?i3-0-0-3 Prof. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 7472Orman A?açlar?nda Su Potansiyeli3-0-0-3 Dr. Ö?r. Üyesi Fahrettin ATAR
ORM 7473A?açland?rma Etüd ve Projelendirme3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7480Ormanc?l?kta Operasyonel Planlama Yöntemleri3-0-0-3 Prof. Dr. Erhan ÇALI?KAN
ORML 7481Orman Yollar? ve Erozyon ?li?kisi3-0-0-3 Prof. Dr. Erhan ÇALI?KAN
ORML 7482Ormanc?l?kta Modern Bölmeden Ç?karma Teknikleri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7490Toprak Laboratuvar Teknikleri3-0-0-3 Prof. Dr. Ömer KARA
ORM 7491Toprak Biyolojisi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7530Ormanc?l?kta Karbon Ekonomisi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7531Orman ??letmelerinde Etkinlik3-0-0-3 Doç. Dr. Mahmud Muhammet BAYRAMO?LU
ORML 7532Türkiyede Serbest Ormanc?l?k3-0-0-3 Doç. Dr. Mahmud Muhammet BAYRAMO?LU
ORML 7540Türkiye Ormanlar?na Silvikültürel Bak??3-0-0-3 Doç. Dr. Ercan OKTAN
ORML 7541Me?cere Yap? Analizi3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7542Do?al Ya?l? Ormanlar?n S?n?fland?r?lmas?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7543Plantasyon Ormanlar?nda Silvikültür3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7550Çay?r-Mera Yem Bitkileri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7551Mera Islah?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7560Odun D??? Orman Ürünlerinin Envanteri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7561Odun D??? Orman Ürünlerinde Konumsalla?t?rma3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7570Optimal Orman Kavram? ve Ula?ma Süreçleri3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7580Toprak Bozulmas?3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
ORML 7610Sürgün Ormanlar? ve Koruya Dönü?türme3-0-0-3 Dr. Ö?r. Üyesi Fahrettin ATAR