Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları
 
Öğretim Elemanları
Dersler
Açılan Dönem Dersleri
Ders Programı
Sınav Programı
Seminer Programı
Tezler

Orman Mühendisli?i Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ömer KARA

Telefon:3773734

E-mail:okara@ktu.edu.tr

Web:

Adres:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisli?i Bölümü 61080 Trabzon, TÜRK?YE

Telefon :+90 462 377 2856

Fax:+90 462 325 7499

Web:http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html

Bölüm Hakkında :
Orman Mühendisli?i Anabilim Dal?; 1982 y?l?ndan bugüne lisansüstü e?itim-ö?retim ve ara?t?rma hizmetlerini sürdürmektedir. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisli?i Anabilim Dal? ad? ile yüksek lisans ve doktora a?amalar?nda lisansüstü e?itim yap?lmaktad?r. Halihaz?rda e?itim-ö?retim hizmetlerini bünyesinde bar?nd?rd??? 15 Prof., 5 Doç. ve 6 Yrd. Doç. ile sürdürmektedir. Bugün Türkiye?de 2 doktora e?itimi veren Orman Mühendisli?i Anabilim Dal??ndan biridir. Bir yandan bölümümüz kendi alt yap?s?na yeni ö?retim elemanlar? yeti?tirirken, bunun yan?nda yak?n geçmi?te kurulmu? olan 7 Orman Fakültesinin (Artvin, Kahramanmara?, Çank?r?, Isparta, Bart?n, Kastamonu, Düzce) Yüksek Ö?retim Kurumu arac?l??? ile 35. madde kapsam?nda ö?retim elemanlar?n? da yeti?tirmektedir. Yüksek lisans program?na ba?layan ö?renciler, ?ngilizce yeterlilik s?nav?n? ba?ard?ktan sonara ders almaya ba?larlar. Ders almaya ba?lad?klar? 2. dönemden itibaren tez çal??malar?na da ba?layabilirler. Her yüksek lisans ö?rencisi bir seminer dersine yaz?lmak ve ba?ar?l? olmak zorundad?r. Ö?renciler akademik dan??manlar?n?n yönlendirmesine göre a?a??da s?ralanan derslerden aç?laca?? duyurulanlar aras?ndan 21 kredilik ders al?rlar. Dersler ve tezin iki y?ll?k süre içerisinde tamamlanmas? gerekir. Gerekti?inde ö?renciye toplam bir y?l ek süre verilebilmektedir. Derslerini ve tezini tamamlayan ö?renci, yapt??? çal??may? en az üç ö?retim üyesinden olu?an s?nav jürisi önünde sunum yaparak savunur. Ö?rencinin yüksek lisans?n? tamamlayabilmesi için bu tez savunma s?nav?nda ba?ar?l? olmas? gerekir. A?a??da s?ralanan derslerin ancak 10-15 kadar? her dönem aç?lmaktad?r. Her dönem ve her y?l farkl? dersler aç?labilir. Doktora program?na ba?layan ö?renciler, ?ngilizce yeterlilik s?nav?n? ba?ard?ktan sonara ders almaya ba?larlar. Yüksek lisans program? için yukar?da s?ralanan derslerden Tez, Seminer ve Proje d???nda kalanlardan 18 kredilik ders al?p ba?armalar? gerekir. Bunlara ek olarak a?a??daki listede verilen Seminer ve Proje derslerini de kredili olarak alabilirler. Derslerini tamamlayan doktora ö?rencileri bir yeterlilik s?nav?na al?n?rlar. Yeterlilik s?nav? sözlü ve yaz?l? iki k?s?mdan olu?ur. Yeterlilik s?nav?n? ba?aranlar 6 ay içerisinde bir tez önerisi haz?rlay?p bunu s?nav jürisi önünde sözlü sunum yap?p savunurlar. Tez önerisi kabul edilen ö?renci tez çal??malar?na ba?lar ve her alt? ayda bir tez izleme komitesine bir ilerleme raporu sunar. ?lerleme raporu olumlu bulunan ö?renciler tez çal??malar?n? sürdürür. Tez çal??mas?n? tamamlayan bir ö?renci, tezini be? ö?retim üyesinden olu?an s?nav jürisi önünde sunum yaparak savunur. Tez savunma s?nav?nda ba?ar?l? olan aday doktoras?n? ba?ar?yla tamamlam?? olur.


 FBE Anasayfa