Tel: 0 462 377 26 20 - 0 462 325 31 76 ,   Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Entisüsü
Orman Mühendisli?i Anabilim Dalı
Açılan Ders Bilgileri

Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
ORM 1000Tez ?zlemeTRK0-0-0-0?lgili Ö?retim Üyesi
ORM 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5020ProjeTRK0-6-0-3Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5080Verimsiz Ormanlar?n Islah?TRK3-0-0-3Doç. Dr. Zafer YÜCESAN
ORM 5140Ormanc?l?kta Has?lat ve Büyüme ModelleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 5150Ara?t?rmalarda Deneme DesenleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Hakk? YAVUZ
ORM 5210Toprak ve Su Koruma ?lkeleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ömer KARA
ORM 5420Do?al Kaynak YönetimiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Cantürk GÜMÜ?
ORM 5430Ormanc?l?k Sektöründe Planlama ve Proje AnaliziTRK3-0-0-3Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 5610Principles of Identifying Vascular PlantsING3-0-0-3Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORM 5660Concepts and Principles of Geographic Information Systems in ForestryTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Derya Mumcu KÜÇÜKER
ORM 6000Doktora TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 6010SeminerTRK0-2-0-1Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 6020ProjeTRK0-6-0-3Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7180Ekolojik Ara?t?rmalarda Kantitatif AnalizlerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Hakk? YAVUZ
ORML 7191Ormanc?l?k Politikas? AnalizleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Cantürk GÜMÜ?
ORM 7220Yaprakl? A?aç ve Çal?lar?n K???n Tan?nmas?TRK3-0-0-3Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
ORM 7223Ekonomik BitkilerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
ORM 7255Applications of GIS in ForestryTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Derya Mumcu KÜÇÜKER
ORM 7260?leri Bitki Yeti?tirme TeknikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7263Orman A?ac? Tohumlar?nda Çimlenme ve EngellerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7271Ecological ModelingTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ertu?rul B?LG?L?
ORM 7272Protecting Biodiversity in Forest EcosystemsTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ertu?rul B?LG?L?
ORM 7303A?aç Islah?nda Vejetatif ÜretmeTRK3-0-0-3Prof. Dr. ?brahim TURNA
ORM 7305Fidan StandardizasyonuTRK3-0-0-3Prof. Dr. ?brahim TURNA
ORM 7313Orman FitososyolojisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORML 7314Taxonomy of Herbaceous PlantsING3-0-0-3Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORM 7331Gymnospermae Odunlar?n?n Te?his Esaslar?TRK3-0-0-3Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7333Odun Anatomisi ve Preparasyon Tekni?iTRK3-0-0-3Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7353Orman Ekosistemlerinde BiyokütleTRK3-0-0-3Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 7363Orman Davalar?nda Bilirki?ilikTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Hüseyin AYAZ
ORM 7370Çok Amaçl? Planlamada Fonksiyonlar?n Say?salla?t?r?lmas?TRK3-0-0-3Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7372Ormanlar?n Karbon Depolama Kapasitesinin Saptanmas?TRK3-0-0-3Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7380Toprak A??n?m? Benzetim ModelleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sezgin HACISAL?HO?LU
ORM 7381Kar Hidrolojisi ve Ç??TRK3-0-0-3Prof. Dr. Sezgin HACISAL?HO?LU
ORM 7390Orman Yollar?nda Çevresel Etki De?erlendirilmesiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Selçuk GÜMÜ?
ORM 7392Orman Yollar?n?n Planlanmas?nda GIS Uygulamalar?TRK3-0-0-3Prof. Dr. Selçuk GÜMÜ?
ORM 7400Silvikültürel Sistemlerin Analizi ve SenteziTRK3-0-0-3Doç. Dr. Zafer YÜCESAN
ORML 7420Using Sattellite Images in Forest ManagementING3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Uzay KARAHAL?L
ORML 7440Do?a Koruma FelsefesiTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi O?uz KURDO?LU
ORML 7441Korunan Alanlarda Turizm YönetimiTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi O?uz KURDO?LU
ORML 7450Geleneksel Bitki Envanter Yöntemleri ve Uygulama Alanlar?TRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Sefa AKBULUT
ORML 7451G?da Kayna?? Do?al BitkilerTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Sefa AKBULUT
ORML 7460Odun Üretim Sürecinde Çevresel ZararlarTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Saliha ÜNVER OKAN
ORML 7461Odun Üretim Faaliyetinde Risk AnaliziTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Saliha ÜNVER OKAN
ORML 7471Orman A?açlar? Geneti?iTRK3-0-0-3Doç. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 7480Ormanc?l?kta Operasyonel Planlama YöntemleriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Erhan ÇALI?KAN
ORML 7481Orman Yollar? ve Erozyon ?li?kisiTRK3-0-0-3Doç. Dr. Erhan ÇALI?KAN
ORML 7490Toprak Laboratuvar TeknikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ömer KARA
ORML 7540Türkiye Ormanlar?na Silvikültürel Bak??TRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Ercan OKTAN
ORML 7541Me?cere Yap? AnaliziTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Ercan OKTAN
ORML 7570Optimal Orman Kavram? ve Ula?ma SüreçleriTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Nuri Bozali
ORM 8181Tek A?aç ve Me?cere SimülasyonuTRK4-0-0-0Prof. Dr. Hakk? YAVUZ
ORM 8190EkoturizmTRK4-0-0-0Prof. Dr. Cantürk GÜMÜ?
ORM 8191Dünya Ormanlar? ve Ormanc?l???TRK4-0-0-0Prof. Dr. Cantürk GÜMÜ?
ORM 8333Odun Kusurlar?TRK4-0-0-0Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 8351Has?lat Matrislerinin Olu?turulmas?TRK4-0-0-0Prof. Dr. Nuray MISIR
ORML 8380Ya??? Havzas?nda Evapotranspirasyon Benzetim YöntemleriTRK4-0-0-0Prof. Dr. Sezgin HACISAL?HO?LU
ORML 8381Ya??? Havzas?nda ?ntersepsiyon Benzetim YöntemleriTRK4-0-0-0Prof. Dr. Sezgin HACISAL?HO?LU
ORML 8404Sar?çam Ormanlar?n?n Me?cere Yap?lar?TRK4-0-0-0Doç. Dr. Zafer YÜCESAN
ORML 8441Do?a Koruma Mevzuat?n?n Uygulamalar?TRK4-0-0-0Dr. Ö?r. Üyesi O?uz KURDO?LU
ORML 8480Orman Transportu ve Çok Kriterli De?erlendirmeTRK4-0-0-0Doç. Dr. Erhan ÇALI?KAN
ORML 8481Orman Yollar?-Bilgisayar Destekli YöntemlerTRK4-0-0-0Doç. Dr. Erhan ÇALI?KAN
ORML 8540Ormanlarda Honowski I??k Faktörünün Kullan?lmas?TRK4-0-0-4Dr. Ö?r. Üyesi Ercan OKTAN
ORM 9222Tar?ma Alternetif Do?al BitkilerTRK4-0-0-0Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
ORM 9230Ormanc?l?k Sektöründe Amaç ve Strateji Konusu ve Orman Kayna??n?n Sundu?u D??sall?klar?n Bu KapsamdTRK4-0-0-0Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 9237Sürdürülebilir Kalk?nman?n GöstergeleriTRK4-0-0-0Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 9260Alpin Ku?ak A?açland?rmalar?TRK4-0-0-0Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 9270Yan?c? Madde Karakterizasyonu ve ModellemeTRK4-0-0-0Prof. Dr. Ertu?rul B?LG?L?
ORM 9302Çok Amaçl? A?açland?rma TeknikleriTRK4-0-0-0Prof. Dr. ?brahim TURNA
ORM 9310Ormanc?l?kta T?rman?c? BitkilerTRK4-0-0-0Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORML 9331Öz Odunu - Diri OdunuTRK4-0-0-0Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORML 9359Kar???k Me?cerelerde Büyümenin ModellenmesiTRK4-0-0-0Prof. Dr. Nuray MISIR
ORML 9371Orman Ekosistemlerinde Karbon EnvanteriTRK4-0-0-0Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORML 9372Orman Ekosistemlerinde Karbon Stok De?i?imiTRK4-0-0-0Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORML 9391Sürütme ?zleri Planlamas?nda A? AnaliziTRK4-0-0-0Prof. Dr. Selçuk GÜMÜ?
ORML 9394Sürütme VinçleriTRK4-0-0-0Prof. Dr. Selçuk GÜMÜ?
ORML 9400?lk Aralama ve Art?m-Büyüme ?li?kisiTRK4-0-0-0Doç. Dr. Zafer YÜCESAN
ORML 9424Toprak Koruma Ormanlar?nda Optimal Kurulu?TRK4-0-0-0Dr. Ö?r. Üyesi Uzay KARAHAL?L
ORML 9440Ekoturizm Temel ?lkeleriTRK4-0-0-0Dr. Ö?r. Üyesi O?uz KURDO?LU
ORML 9471Ormanlarda Gen Frekans?n?n De?i?imiTRK4-0-0-0Doç. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 9490Toprakta Azot DöngüsüTRK4-0-0-0Prof. Dr. Ömer KARA
ORML 9491Toprak Agregat Dayan?kl?l???TRK4-0-0-0Prof. Dr. Ömer KARA