Tel: 0 462 377 26 20 - 0 462 325 31 76 ,   Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Entisüsü
Orman Mühendisli?i Anabilim Dalı
Açılan Ders Bilgileri

Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
ORM 1000Tez ?zlemeTRK0-0-0-0?lgili Ö?retim Üyesi
ORM 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 5080Verimsiz Ormanlar?n Islah?TRK3-0-0-3Doç. Dr. Ercan OKTAN
ORM 5140Ormanc?l?kta Has?lat ve Büyüme ModelleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 5210Toprak ve Su Koruma ?lkeleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sezgin HACISAL?HO?LU
ORM 5300Flora ve VejetasyonTRK3-0-0-3Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORM 5420Do?al Kaynak YönetimiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Cantürk GÜMÜ?
ORM 5430Ormanc?l?k Sektöründe Planlama ve Proje AnaliziTRK3-0-0-3Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 5460Arazi S?n?fland?rmas?TRK3-0-0-3Doç. Dr. Turgay D?NDARO?LU
ORM 5610Principles of Identifying Vascular Plants ING3-0-0-3Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORM 5640Ormanc?l?kta Bitki Toprak Su ili?kileriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Bülent TURGUT
ORML 5650Orman A?açlar?n?n EkolojisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ömer KARA
ORM 6000Doktora TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 6010SeminerTRK0-2-0-1Ilgili Ögretim Üyesi
ORM 7162Orman Fonksiyonlar? ve Amaç SaptamaTRK3-0-0-3Doç. Dr. Nuri Bozali
ORM 7164Orman ??letme Amaçlar?n?n Saptanmas?TRK3-0-0-3Doç. Dr. Nuri Bozali
ORML 7191Ormanc?l?k Politikas? AnalizleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Cantürk GÜMÜ?
ORM 7235?leri Ormanc?l?k EkonomisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
ORM 7263Orman A?ac? Tohumlar?nda Çimlenme ve EngellerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7264Bitki Doku KültürüTRK2-0-2-3Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER
ORM 7271Ecological Modeling ING3-0-0-3Prof. Dr. Ertu?rul B?LG?L?
ORM 7272Protecting Biodiversity in Forest Ecosystems ING3-0-0-3Prof. Dr. Ertu?rul B?LG?L?
ORM 7274Forest Fires and Management of Forest ResourcesING3-0-0-3Doç. Dr. Kadir Alperen CO?KUNER
ORM 7281Do?al Kaynaklar ve Çevre EkonomisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Devlet TOKSOY
ORM 7282Türkiye?de Orman Köyleri ve Kalk?nd?r?lmas?TRK3-0-0-3Prof. Dr. Devlet TOKSOY
ORM 7303A?aç Islah?nda Vejetatif ÜretmeTRK3-0-0-3Prof. Dr. ?brahim TURNA
ORM 7305Fidan StandardizasyonuTRK3-0-0-3Prof. Dr. ?brahim TURNA
ORML 7314Taxonomy of Herbaceous Plants ING3-0-0-3Prof. Dr. Salih TERZ?O?LU
ORM 7331Gymnospermae Odunlar?n?n Te?his Esaslar?TRK3-0-0-3Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7333Odun Anatomisi ve Preparasyon Tekni?iTRK3-0-0-3Prof. Dr. Bedri SERDAR
ORM 7353Orman Ekosistemlerinde BiyokütleTRK3-0-0-3Prof. Dr. Nuray MISIR
ORM 7363Orman Davalar?nda Bilirki?ilikTRK3-0-0-3Doç. Dr. Hüseyin AYAZ
ORML 7371Uydu Görüntüleri ile Bitki Örtüsü AnalizleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7372Ormanlar?n Karbon Depolama Kapasitesinin Saptanmas?TRK3-0-0-3Prof. Dr. Mehmet MISIR
ORM 7380Toprak A??n?m? Benzetim ModelleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sezgin HACISAL?HO?LU
ORML 7382Ya??? Havzalar?nda Heyelan AnaliziTRK3-0-0-3Doç. Dr. Turgay D?NDARO?LU
ORM 7390Orman Yollar?nda Çevresel Etki De?erlendirilmesiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Selçuk GÜMÜ?
ORM 7392Orman Yollar?n?n Planlanmas?nda GIS Uygulamalar?TRK3-0-0-3Prof. Dr. Selçuk GÜMÜ?
ORM 7400Silvikültürel Sistemlerin Analizi ve SenteziTRK3-0-0-3Prof. Dr. Zafer YÜCESAN
ORM 7401Yüksek Da? Ormanlar?nda Me?cere DinamikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Zafer YÜCESAN
ORM 7411Topra??n Kolloid MaddeleriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Bülent TURGUT
ORML 7420Using Sattellite Images in Forest EcosystemsING3-0-0-3Doç. Dr. Uzay KARAHAL?L
ORML 7421Monitoring Changes in Forest EcosystemsING3-0-0-3Doç. Dr. Uzay KARAHAL?L
ORML 7440Do?a Koruma FelsefesiTRK3-0-0-3Doç. Dr. O?uz KURDO?LU
ORML 7442Ormanc?l?kta Proje Döngü YönetimiTRK3-0-0-3Doç. Dr. O?uz KURDO?LU
ORML 7450Geleneksel Bitki Envanter Yöntemleri ve Uygulama Alanlar?TRK3-0-0-3Doç. Dr. Sefa AKBULUT
ORML 7451G?da Kayna?? Do?al BitkilerTRK3-0-0-3Doç. Dr. Sefa AKBULUT
ORML 7460Odun Üretim Sürecinde Çevresel ZararlarTRK3-0-0-3Doç. Dr. Saliha ÜNVER
ORML 7461Odun Üretim Faaliyetinde Risk AnaliziTRK3-0-0-3Doç. Dr. Saliha ÜNVER
ORML 7470Orman A?açlar?n?n Tohum ÖzellikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 7471Orman A?açlar? Geneti?iTRK3-0-0-3Prof. Dr. Deniz GÜNEY
ORML 7472Orman A?açlar?nda Su PotansiyeliTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Fahrettin ATAR
ORML 7480Ormanc?l?kta Operasyonel Planlama YöntemleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Erhan ÇALI?KAN
ORML 7481Orman Yollar? ve Erozyon ?li?kisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Erhan ÇALI?KAN
ORML 7490Toprak Laboratuvar TeknikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Ömer KARA
ORML 7531Orman ??letmelerinde EtkinlikTRK3-0-0-3Doç. Dr. Mahmud Muhammet BAYRAMO?LU
ORML 7532Türkiyede Serbest Ormanc?l?kTRK3-0-0-3Doç. Dr. Mahmud Muhammet BAYRAMO?LU
ORML 7540Türkiye Ormanlar?na Silvikültürel Bak??TRK3-0-0-3Doç. Dr. Ercan OKTAN
ORML 7610Sürgün Ormanlar? ve Koruya Dönü?türmeTRK3-0-0-3Dr. Ö?r. Üyesi Fahrettin ATAR
ORMU 8001Uzmanl?k Alan Dersi 1TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORMU 8002Uzmanl?k Alan Dersi 2TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORMU 9001Uzmanl?k Alan Dersi 3TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
ORMU 9002Uzmanl?k Alan Dersi 4TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi