Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları


 
Orman Mühendisli?i Anabilim Dalı Öğretim Üyesine Ait Bilgiler
Unvanı,Adı ve Soyadı Prof. Dr.Ali Ömer ÜÇLER
Anabilim Dalı Orman Mühendisli?i
Bilim Dalı Silvikültür
Uzmanlık Alanları 1. Bitki Doku Kültürü
  2. Fidanl?k ve A?açland?rma
3. Yüksek Da? Silvikültürü
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 377 28 03 - 28 60
E-Posta ucler@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1085/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri TÜB?TAK Projesi, Proje No: TOGTAG-TARP 2215, Alpin Zona Yak?n Saf Do?u Ladini Ormanlar?n?n Me?cere Kurulu?lar?yla Fonksiyonel Yap?lar?n?n Tespiti ve Silvikültürel Öneriler (2001 de sonuçland?r?ld?). KTÜ Ara?t?rma Fonu Projesi, Proje No: 99.113.001.5, Göller Yöresi Anadolu Karaçam? (Pinus nigra Arnold. Subsp. Pallasiana Lamb. Holmboe.)?nda Populasyonlar Aras? ve Populasyon ?çi Genetik Çe?itlilik (2002 de sonuçland?r?ld?). KTÜ Ara?t?rma Fonu Projesi, Proje No: 20.113.001.2, Rize-?kizdere Vadisi Ormanlar?n?n Yükselti Ku?aklar?na Göre Me?cere Kurulu?lar? ve Silvikültürel Öneriler (2002 de sonuçland?r?ld?). KTÜ Ara?t?rma Fonu Projesi, Proje No: 2003.113.001.2, Çaml?hem?in ? F?rt?na Vadisi Yüksek Da?l?k Alanlardaki Saf ve Kar???k Ormanlar?n Merçere Dinamiklerinin Tespiti (Halen devam etmektedir). KTÜ Ara?t?rma Fonu Projesi, Proje No: 2004.113.001.7, Tirebolu-Ak?lbaba Yöresi Subalpin Do?u Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Me?cerelerinde Tohum Kayna??-Yeti?tirme Ortam?-Fidan Morfolojisi ?li?kisi (Halen devam etmektedir)
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1.
7260 ?leri Bitki Yeti?tirme Teknikleri
2.
7261 Orman Genetik Kaynaklar?n?n Korunmas?
3.
7263 Orman A?ac? Tohumlar?nda Çimlenme ve Engeller
4.
7264 Bitki Doku Kültürü
5.
8260 Fidan Morfolojisi ve Genetik Çe?itlilik
6.
8261 Kurak ve Yar?kurak Bölge A?açland?rmalar?
7.
8262 Klonal Tohum Üretimi
8.
8263 Geneti?i De?i?tirilmi? Orman A?açlar?
9.
9260 Alpin Ku?ak A?açland?rmalar?
10.
9261 Tohumda Genotipik Varyasyon ve Fidan Kalitesi Etkile?imi
11.
9262 Küme A?açland?rmalar? ve Planlamas?
12.
9263 Çeliklerin Köklendirilmesi ve Fidan Üretimi
13.
9264 Hormonlar ve Çimlenme
14.
9265 Tohum Saklanmas? ve Çimlendirme
15.
9266 Tohumda Katlama ve In Vitro Çimlendirme
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1.
7260 ?leri Bitki Yeti?tirme Teknikleri
2.
7263 Orman A?ac? Tohumlar?nda Çimlenme ve Engeller
3.
9260 Alpin Ku?ak A?açland?rmalar?
Seçilmiş Bazı Yayınları 1. Üçler, A.Ö. ve Mollamehmeto?lu, N. ?In Vitro Plantlet Regeneration From Mature Embryos of Linden (Tilia platyphyllos Scop.) and Multiplication of Its Buds?. Tr. Journal of Ag. And Forestry. 25, 181-186, 2001.
  2. Turna, ?., Üçler, A.Ö., Yahyao?lu, Z., Genetic Analysis of ?soenzyme in Cilicician Fir (Abies cilicica Barr.), Pb. Univ. Res. (Sci.) Bull., 51, 99-107, 2001.
3. Üçler, A.Ö., Acar, C., Ölmez, Z. And Acar, H.H. ?The Effect of Some Factors on Growth of Caper Shrub (Capparis ovata Desf.) Naturally Distributed on The Forest Road Slopes in Artvin District of Turkey. Pb. Univ. Ress. Bull (Sci.), Vol 52, 127-134. 2002. 
4. Ölmez, Z., Ücler, A.Ö., Yahyaoglu, Z. Effects of Stratification and Chemical Treatments on Germination of Caper (Capparis ovata Desf.) Seeds, Agricoltura Mediterranea, 134 (2), 101-106, 2004. 
5. Üçler, A.Ö., Parlak, S., Yücesan, Z. Effects of The Different Treatments on The Rooting Ability of The Semi Hardwood Cuttings of the Kiwifruit (Actinidia deliciosa A.chev). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28, 195-201, 2004.
 

 FBE Anasayfa