Tel: 0 462 377 26 20 - 0 462 325 31 76 ,   Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları

Jeoloji Mühendisliği

Dersin Kodu

Adı

Saat ve Kredisi

JLJ5000

Yüksek Lisans Tezi

               (Kredisiz)

JLJ5010

Seminer

0 2 0         (Kredisiz)

JLJ5040

Mikrofasiyes ve Ortamsal Yorumlama

3

0

0

(3)

JLJ5050

Ofiyolit Jeolojisi

3

0

0

(3)

JLJ5060

Sedimanter Ortamlar ve Fasiyesler

3

0

0

(3)

JLJ5070

İleri Yeraltı Jeolojisi

3

0

0

(3)

JLJ5080

Mikrotektonik

3

0

0

(3)

JLJ5090

İleri Yapısal Jeoloji

3

0

0

(3)

JLJ5100

Biyostratigrafi

3

0

0

(3)

JLJ5110

Karbonat Kayaçları

3

0

0

(3)

JLJ5120

Orojenik Kuşakların Evrimi

3

0

0

(3)

JLJ5130

Kırıntılı Kayaçlar

3

0

0

(3)

JLJ5140

Yapısal Analiz

3

0

0

(3)

JLJ5150

Evrim ve Yeni Faunaların Oluşumu

3

0

0

(3)

JLJ5160

Tortul Havza Jeolojisi

3

0

0

(3)

JLJ5170

Paleoekoloji ve Paleocoğrafya

3

0

0

(3)

JLJ5180

Paleontolojide Sistematik ve Adlandırma

3

0

0

(3)

JLJ5190

Yeryuvarı Dinamiği

3

0

0

(3)

JLJ5200

Sedimantasyon ve Tektonik 

3

0

0

(3)

JLJ5210

Sekans Stratigrafi Prensipleri

3

0

0

(3)

JLJ5300

İleri Kor Kayaç Tayini

3

0

0

(3)

JLJ5310

İleri Metamorfik Kayaç Tayini

3

0

0

(3)

JLJ5320

Petrokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması

3

0

0

(3)

JLJ5330

Kristal Kimyası

3

0

0

(3)

JLJ5340

Kor Kayaç Petrolojisi

3

0

0

(3)

JLJ5350

Metamorfik Petroloji

3

0

0

(3)

JLJ5400

Jeokimyada Analitik Uygulamalar 

2

0

2

(3)

JLJ5410

İleri Cevher Mikroskopisi

2

0

2

(3)

JLJ5420

Uygulamalı Jeokimya

3

0

0

(3)

JLJ5430

Sıvı Kapanımlar

3

0

0

(3)

JLJ5440

İleri İstatistik Jeoloji

3

0

0

(3)

JLJ5450

Maden Ekonomisi ve Fizibilite Etüdleri

3

0

0

(3)

JLJ5460

Plaka Tektoniğine Bağlı Maden Yatakları

3

0

0

(3)

JLJ5470

Jeolojide İleri Bilgisayar Uygulamaları

2

0

2

(3)

JLJ5480

Masif Sülfit Yatakların Jeolojisi

3

0

0

(3)

JLJ5500

Baraj Jeolojisi 

3

0

0

(3)

JLJ5510

Zemin Kütle Hareketleri 

3

0

0

(3)

JLJ5520

Deneysel Mühendislik Jeolojisi

3

0

0

(3)

JLJ5530

Yeraltı Sularının Değerlendirilmesi

3

0

0

(3)

JLJ5540

Yeraltı Su Kimyası

3

0

0

(3)

JLJ5550

Hidrojeolojide İleri Teknik ve Yöntemler 

3

0

0

(3)

JLJ5560

Tünel Jeolojisi 

3

0

0

(3)

JLJ5580

Tortul Yapılar

3

0

0

(3)

JLJ5590

Tortul Diziler 

3

0

0

(3)

JLJ5600

Derin Deniz Yelpazelerinde Tortula?ma

3

0

0

(3)

JLJ5610

Karbonat Depolanma Sistemleri

3

0

0

(3)

JLJ5620

Asidik Magmatiklerin Petrokimya ve Petrojenezleri

3

0

0

(3)

JLJ5630

Silikat Minerolojisi

3

0

0

(3)

JLJ5640

Kömür Petrografisi

3

0

0

(3)

JLJ5650

Radyojenik ve Duraylı İzotopların Petrolojide Kullanımı

3

0

0

(3)

JLJ5660

Hidrotermal Sistemler

3

0

0

(3)

JLJ5670

İleri Jeokimyasal Prospeksiyon

3

0

0

(3)

JLJ5680

Petrol Jeokimyası

3

0

0

(3)

JLJ5690

Epitermal Yatakların Değerlendirme Yöntemleri

3

0

0

(3)

JLJ5700

Duraylı İzotopların Maden Yataklarında Kullanılması

3

0

0

(3)

JLJ5710

Bilgisayar Destekli Jeolojik Çizim

3

0

0

(3)

JLJ5730

İleri Kaya Mekaniği

3

0

0

(3)

JLJ5740

Yeraltı Suları Hidroliği

3

0

0

(3)

JLJ5750

Kaya Şev Stabilitesi

3

0

0

(3)

JLJ6000

Doktora Tezi

               (Kredisiz)

JLJ6010

Seminer

0

2

0

(1)

JLJ7000-7999

Jeoloji Mühendisliğinde Özel Konular

3

0

0

(3)

JLJ8000-8999

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

2

(Kredisiz)

JLJ9000-9999

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

(Kredisiz)

JLJ1000

Tez izleme Raporu (doktora)

               (Kredisiz)

 

 

JLJ5010 Seminer 0 2 0 (Kredisiz)

 

Öğrencinin seçilen veya verilen bir konuya bilimsel yaklaşımla araştırma, irdeleme, topluluk önünde sunma deneyimini kazanması amaçlanır. Bu seminer çalışması zorunlu olup, kredisizdir. Yüksek lisans programında öğrenci danışmanı kontrolünde bir alanda seminer hazırlayarak belirli bir zamanda sunar. Öğrenci, belirtilen bu kodla herhangi bir yarıyıl seminer çalışmasını alabilir. 

 

JLJ5040 Mikrofasiyes ve Ortamsal Yorumlama 3 0 0 (3)

 

Temel kavramlar. Kireçtaşlarının güncel çökelme ortamları. Kireçtaşlarının çeşitli adlandırma sistemleri. Kireçtaşlarının mikrofasiyes inceleme yöntemleri ve yorumlamaları. Organik ve organik olmayan çatı elemanları ve yorumlamaları. Kireçtaşlarında çeşitli diyajenetik yapılar, evrimleri ve yorumlamaları. Çeşitli mikrofasiyes tipleri ve kireçtaşlarının ortamsal önemi. Çeşitli ortamsal yorumlama modelleri. Çeşitli jeotektonik ortamlar ve istiflenme tipleri ve yorumlamaları. Silisli ve kırıntılı tortuların yorumlanması. 

 

JLJ5050 Ofiyolit Jeolojisi 3 0 0 (3)

 

Ofiyolit ve sütur zonlarının tanımı. Ofiyolit birliğinin mağmatik evrimi. Ofiyolitlerin ana ve iz element içeriklerine göre sınıflandırılması. Ofiyolitik melanj ve çeşitleri. Ofiyolitlerin iç ve dış metamorfizmaları. Ofiyolitlere bağlı maden yatakları. 

 

JLJ5060 Sedimanter Ortamlar ve Fasiyesler 3 0 0 (3)

 

Çökelme ortamlarının tanınması. Karasal ortam ve fasiyesler : Alüvyon yelpazeleri, buzul, bataklık, menderesli ve örgülü akarsu, göl ve çöl ortam ve fasiyesleri. Geçiş ortamları: Deltalar, kırıntılı çizgisel kıyı ortamları, gel-git düzlükleri, haliçler, lagün, set adası. Denizel ortam ve fasiyesler: Kırıntılı ve karbonatlı şelf çökelleri, resifler, fliş ve türbiditler, pelajik çökeller. Karasal ve denizel ortamları ayırıcı faktörler. 

 

JLJ5070 İleri Yeraltı Jeolojisi 3 0 0 (3)

 

Kuyu jeolojisi. Kuyu logları yorumlama ve değerlendirilmeleri. Yeraltı kontur, isopak ve fasiyes haritalarının hazırlanması ve yorumlanması. Petrol ve kömür araştırmalarında yeraltı problemleri ve çözümleri. 

 

JLJ5080 Mikrotektonik 3 0 0 (3)

 

Giriş ve tanımlama. Yönlü örnek alımı ve incelenmesi. Doku eksenleri ve belirlenmeleri. Doku analiz ilkeleri ve uygulamaları. Deforme kayaçların mikroskopik yapıları. Kristaller içinde ve etrafında gelişen mikroskopik yapılar. Kristal-metamorfizma-deformasyon arasındaki mikroskopik ilişkiler. Kuvars mikro yapılarından kırıkların gelişimlerinin ve gerilmelerin belirlenmesi. Mikro ölçekte lineasyon , şistozite ve kıvrımların incelenmesi. Lineasyon-şistozite -kıvrım arasındaki bağıntılar. Tek ve çift fazlı deformasyonlarda lineasyon, şistozite ve mikrokıvrımlardan yararlanma yöntemleri. 

 

JLJ5090 İleri Yapısal Jeoloji 3 0 0 (3)

 

Ekstansiyonal deformasyona bağlı havzaların oluşumu. Kompresyonel deformasyona bağlıı havza oluşumları. Doğrultu atımlı faylara bağlı havza oluşumları. Havzaların inversiyonu. 

 

JLJ5100 Biyostratigrafi 3 0 0 (3)

 

Biyostratigrafik korelasyonun tarihsel gelişimi. Biyostratigrafide biyolojik kavramlar. Ortam-Biyostratigrafi arasındaki ilişkiler. Denizel omurgasızların dağılımı. Biyo-coğrafya ve biyostratigrafi. Biyostratigrafik yöntemler. Hareketli canlılara ilişkin örnekler. Bentik canlılara ilişkin örnekler. 

JLJ5110 Karbonat Kayaçları 3 0 0 (3)

 

Karbonat kayaçlarının bileşenleri: karbonatlı öğeler, karbonatlı olmayan mineral öğeler, çimento, gözenek alanları. Karbonat kayaçlarının sınıflaması: Folk sınıflaması, Dunham sınıflaması, Elf-Aquitaine sınıflaması, diğer sınıflamalar. karbonat tortularının sunduğu özel görünümler. Karbonat dizileri. 

 

JLJ5120 Orojenik Kuşakların Evrimi 3 0 0 (3)

 

Orojenik kuşakların tanımı ve genel özellikleri. Orojenlerin kökeni. Orojenik kuşakların sınıflandırılması. Çarpışma tipi orojenik kuşaklar. Çarpışmasız orojenik kuşaklar. Doğrultu atımlı faylara bağlı orojenik kuşaklar. Dağların oluşum mekanizması. Taşınmış alanlar ve dağ oluşumu. Orojenik kuşaklardaki stres dağılımı. 

 

JLJ5130 Kırıntılı Kayaçlar 3 0 0 (3)

 

İri tortuların granülometri ve morfoskopisi.Kumlar,siltler,kumtaşları,silttaşları. Granülometrik analizlerin grafik ve nümerik temsili. Kumların mineralleri. Killerin mineralleri. Kiltaşları. 

 

JLJ5140 Yapısal Analiz 3 0 0 (3)

 

Ayrıntılı yapısal analiz kavramı. Deskriptif Analiz. Kinematik Analiz. Dinamik Analiz.Faylar, Eklemler. Kıvrımlar. Klıvaj. Foliasyon ve Lineasyon. 

 

JLJ5150 Evrim ve Yeni Faunaların Oluşumu 3 0 0 (3)

 

Doğal ayıklanma kuramı. Genler ve aleller. Monohibrid çaprazlanma. Fenotip ve genotip. Populasyonlar ve gen havuzları. Kromozomlar ve genler. Genetik drift. Differansiyel çoğalma. Mutasyon. Mutasyon türleri. Dengeli polimorfizim. Uyum yayılımı .Tür oluşumu. Genetik izolasyon. Doğrusal evrim . 

 

JLJ5160 Tortul Havza Jeolojisi 3 0 0 (3)

 

Havza modelleri. Havza sınıflaması. Iraksayan kenar havzaları. Yakınsayan kenar havzaları. Transform faylar ve doğrultu atımlı fay havzaları. Kenetlenme zonu havzaları. Kratonik havzalar. 

 

JLJ5170 Paleoekoloji ve Paleocoğrafya 3 0 0 (3)

 

Ekoloji kavramı, ekolojinin ilkeleri ve ekolojik sistemler. Paleocoğrafya kavramı, jeolojik süreçteki değişimler. Paleocoğrafya-paleoekoloji-kabuk hareketleri-fauna değişimleri ilişkileri. Fauna havzaları ve paleontolojik örnekler. 

 

JLJ5180 Paleontolojide Sistematik ve Adlandırma 3 0 0 (3)

 

Organizmaların sınıflandırma ilkeleri. Biyolojik ve paleontolojik tür tanımlamaları. Linne'nin sinıflandırma prensibi. İstatistiksel tür belirlenmeleri. Uluslararası paleontolojik adlandırma yasası. 

 

JLJ5190 Yeryuvarı Dinamiği 3 0 0 (3)

 

Litosfer içerisindeki gerilmelerin orijini ve global tektonik kavramı. Klasik tektonik teoriler: Klasik jeosenklinal teorisi, sedimanter-orojenik dönem kavramı, tektojen hipotezi. Modern tektonik teoriler: Jeotektonik hipotezlerde gravitenin rolü, okyanus tabanı yayılması ve plaka tektoniği, düşey tektonik modeller, manto diyaprismi, Van Bemmelen'in manto yükselimi kuramı, Bellosov'un manto differansiyasyon modeli. 

 

JLJ5200 Sedimantasyon ve Tektonik 3 0 0 (3)

 

Çökelme ortamının modern sınıflaması.Yay içi ve yay gerisi havzalarda çökelme koşulları ve tektonik kontrolleri.Fay kontrollu havzalar.Derin deniz kökenli breşler,kalsitürbiditler ve pelajik çökeller arasındaki ilişkilerin havza dinamiği açısından irdelenmesi.Platform-Havza ilişkileri ve geçişlerinde tektoniğin etkisi ve karbonat platformunun konumu. 

 

JLJ5210 Sekans Stratigrafi Prensipleri 3 0 0 (3)

 

Sismik stratigrafi. Sismik stratigrafik yorumun prensipleri. Sismik yansımaların jeolojik anlamı. Sismik stratigrafik yaklaşım ve yöntemi. Çökelme ortamlarına göre sismik fasiyesler. Depolanma sistemleri. Depolanma ortamları. Sekans stratigrafik analiz. Sübsidans analiz. Tektono-stratigrafik analiz. Birleºtirilmiº yorum yöntemi. 

 

JLJ5300 İleri Kor Kayaç Tayini 3 0 0 (3)

 

Tanımlamalar. Diferansiyasyon ve assimilasyon üzerinde tartışma. Normatif ve Modal sınıflamalar. Kristallenme sırası kriterleri. Dokusal özellikler. Birincil ve ikincil minerallerin ayırımı. Asit, ortaç ve bazik kor kayaçlar. Albitofir ve lamprofirler. Ultramafik ve Feldispatoidli taşlar. Bazı mineral parajenezleri üzerinde tartışma. 

 

JLJ5310 İleri Metamorfik Kayaç Tayini 3 0 0 (3)

 

Tanımlama ve metamorfizma çeşitleri. Kristaloblastik doku ve kristallenme sırası. Kataklastik ve milonitler. Kontak ve rejyonal metamorfik taşlar. Polarize mikroskopta metamorfik parajenezlerin tayini. Metamorfizma derecesi ve tipik mineral parajenezleri. Metamorfik mineral birlikteliklerinin grafik gösterimi. Ana kayaç ve metamorfik ürünleri arasındaki ilişkiler. 

 

JLJ5320 Petrokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması 3 0 0 (3)

 

Jeolojik işlevler ve bunların jeokimyasal önemi. Jeokimyasal verilerde jeolojik kontroller. Jeokimyasal verilerin analizi. Kayaç sınıflamaları. Ana ve iz element değişim diyagramları. Deneysel olarak belirlenen faz sınırlarıyla yapılan diyagramlar. İz element dağılımındaki kontroller. Nadir toprak elementleri. Normalleştirilmiş uyumsuz element diyagramları. Platin grubu element diyagramları. Geçiş metal diyagramları. İkili iz element diyagramları. Zenginleşme-Tüketilme diyagramları. Magmatik kayaçlarda iz element proseslerinin modellenmesi. Jeokimyasal verilerin kullanımıyla tektonik ortamlar arasındaki ayırım. 

 

JLJ5330Kristal Kimyası 3 0 0 (3)

 

Kristal kimyasının temel esasları. Atomsal yapı taşları ve boyutları. Yapı tipleri. Yapı taşlarının paketlenmesi. Kimyasal bileşikler ve cinsleri. Radikalli ve radikalsiz bileşikler. Silikat yapıları. Camlar. Alaşımlar. Maddenin fazları, faz geçişleri ve fazlar arası ilişkiler. Heterepolar AX-yapı tiplerinde yarıçap ve kafes enerjisi arasındaki ilişkiler. İntermediyer bileşiklerin sebepleri. Karışık Mineraller. H- ve OH- bağları. Kristaller arası geometri, yapı ve kimya ilişkileri. Kristal büyümesi. 

 

JLJ5340 Kor Kayaç Petrolojisi 3 0 0 (3)

 

Faz dengeleri, Silikat ergiyiklerin fiziksel ve kimyasal doğaları. Faz kuralı ve faz diyagramları. Magmaların petrolojik kökeni, hareketleri ve modifikasyonları. Kor kayaçlar ve magmaların kökeni. Kaynak kayaçlar. Üst mantodaki bölümsel ergime olayları. Birincil magmaların komposizyonunu değiştiren olaylar. Magmaların farklılaşması, magmaların karışması, özümleme olayları. Petrolojik köken göstergesi olarak kor kayaçların kimyasal karekterleri. Tektonik olaylarla kor kayaçların oluşum ilişkileri. 

 

JLJ5350 Metamorfik Petroloji 3 0 0 (3)

 

Metamorfizmanın tanımı ve çeşitleri. Metamorfik olaylardaki kimyasal dengeler. Metamorfik olaylar ve sonucunda oluşan yapılar. Pelitik kayaçların metamorfizması. Bazik kor kayaçların metamorfizması. Metamorfizma ile tektonik olayların ilişkisi. 

 

JLJ5400 Jeokimyada Analitik Uygulamalar 2 0 2 (3)

 

Analizlerde kesinlik, doğruluk ve duyarlılık kavramları. Standart kavramı. Kolorimetri ve spektrofotometri. Emisyon spektrometrisi. Atomik Absorbsiyon spektrometrisi: Alevli emisyon spektrometrisi. X-ışınları flöresans spektrometrisi. Nötron aktivasyon teknikleri. ICP ve ICP-MS teknikleri. Mikro analitik yöntemler. Yöntemlerin kullanılabilirliği ve seçimi.Kayaç ve minerallerin analiz tekniklerine genel bir bakış. Örnek hazırlama. Sülfit, silikat ve oksit çözündürme teknikleri. Seçilmiş spektrografik ve volumetrik AAS, alev fotometresi, X-ray floresans analizlerinin seçilmiş uygulamaları. İnterferens ve matris etkisi ve problemlerinin X-ray'deki etkileri. 

 

JLJ5410 İleri Cevher Mikroskobisi 2 0 2 (3)

 

Genel tanımlama ve dersin amacı. Maden mikroskobisinin özellikleri ve kısımları. Kesit çeşitleri ve parlak kesitlerin hazırlanması. Maden minerallerinin fiziksel ve optik özellikleri. Maden minerallerinde görülen yaygın doku şekilleri ve yapı türleri. Parlak kesitler üzerinde maden minerallerinin tayinleri. 

 

JLJ5420 Uygulamalı Jeokimya 3 0 0 (3)

 

Yayılma, hareketlilik ve jeokimyasal dağılım, ana kayadaki epijenetik anomaliler, yüzeysel yayılma şekilleri. Toprak jeokimyası. Kalıntı topraklardaki anomaliler, oriyantasyon, saha çalışmaları, topraklardan sağlanan verilerde istatistik yorumlamalar. Yüzey sıvılarının jeokimyası. Biyokimyasal araştırma teknikleri. Veri değerlendirme. Bilgisayar uygulamaları. 

 

JLJ5430 Sıvı Kapanımlar 3 0 0 (3)

 

Genel tanımlamalar. Parlatılmış kesitlerin hazırlanması. Sıvı kapanım cihazı ve kullanılması. Sıvı kapanım içeren mineraller. Kapanım çeşitleri. Kapanımların değerlendirilmesi. Elektron mikroskobu ve diğer yöntemlerin sıvı kapanım çalışmalarında kullanılması. Sıvı kapanım çalışmalarının uygulandığı alanlar. 

 

JLJ5440 İleri İstatistik Jeoloji 3 0 0 (3)

 

Örnekleme problemleri ve yöntemleri, dağılımların rezerv hesaplamalarına etkisi, çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin jeolojik ve jeokimyasal uygulamaları, variogram hesaplamaları ve modellenmesi, cevher blok varyanslarının hesaplanması, tenörün en iyi yöntemle tahmin edilmesi, tenör-rezerv ilişkilerinin belirlenmesi. 

 

JLJ5450 Maden Ekonomisi ve Fizibilite Etüdleri 3 0 0 (3)

 

Rezerv-tenör, limit tenör ve işletilebilirlilik kavramları, ocak dizaynı ve dekapaj oranlarının belirlenmesi, üretim kapasitesinin tayini, optimum işletme sınırlarının belirlenmesi, metal fiyatlarının hesaplanması, paranın zamansal değerlerinin tahmini, maliyet hesapları, statik ve dinamik ekonomik değerlendirmeler, iç verimlilik oranı, risk ve hassasiyet analizleri. 

 

JLJ5460 Plaka Tektoniğine Bağlı Maden Yatakları 3 0 0 (3)

 

Cevherleşmeler üzerinde tektonik olayların etkileri, plaka tektoniğinin maden aramalarında kılavuz olarak kullanılması, tektonik ortamlara göre maden yataklarının sınıflandırılması ve metalojenik kuşaklar: Dalma kuşaklarındaki maden yatakları, çarpışan kuşaklardaki maden yatakları, kıtasal riftlerde oluşan maden yatakları. 

 

JLJ5470 Jeolojide İleri Bilgisayar Uygulamaları2 0 2 (3)

 

Jeolojik verilerin yazıya dökülmesi ve farklı ortamlarda yazılmış verilerin birbirlerine dönüştürülmesi. Jeolojik ve jeokimyasal sayısal verilerin tablolaştırılması ve sunulması. Jeolojik ve jeokimyasal verilerin, ve referans bilgilerinin veri tabanına yerleştirilmesi ve bu bilgilere hızla ulaşılması. İstatistik programlarının jeolojik verilere uygulanması ve elde edilen sonuçların sunulması.CIPW diagramlarının hazırlanması.Yapısal verilerin gül ve kontur diyagramlarının hazırlanması. Jeolojide elde edilen sayısal verilerin yorumlanması. 

 

JLJ5480 Masif Sülfid Yataklarının Jeolojisi 3 0 0 (3)

 

Masif sülfid yataklarının ayrıntılı jeolojisi,; eşlik eden kayaçların fasiyes analizleri ve bu yatakların oluşum ortamları. Doğu Karadeniz Bölgesindeki önemli masif sülfid yataklarının ayrıntılı jeolojik özellikleri ve bu yatakların korelasyonu. Bu yatakların jeokimyasal özellikleri ve bu yatakların korelasyonu. Bu yatakların jeokimyasal özellikleri, tektonik ortamları ve modellenmesi. 

 

JLJ5500 Baraj Jeolojisi 3 0 0 (3)

 

Giriş. Tarihte baraj. Barajların sınıflandırılması. Baraj tipi ve yeri seçimine etki eden faktörler. Baraj yeri ve göl alanında morfolojik, jeolojik ve hidrojeolojik araştırmalar. Baraj malzemelerinin araştırılması. Baraj malzemelerinin özellikleri. Dolu savaklar. Baraj yeri ve göl alanında araştırma yöntemleri. Barajı etkileyen kuvvetler. Barajlara örnekler. 

 

JLJ5510 Zemin Kütle Hareketleri 3 0 0 (3)

 

Giriş. Kitle hareketlerini oluşturan faktörler. Kitle hareketlerinin sınıflandırılması. Değişik türdeki kitle hareketlerinde jeolojik araştırmalar. Kitlelerin dengesine etki eden faktörler. Kitle hareketlerinin önlenmesi. Stabilite analiz yöntemleri. Kaya kitleleri stabilitesinde stereografik projeksiyonun uygulanması. Kitle hareketlerine örnekler. 

 

JLJ5520 Deneysel Mühendislik Jeolojisi 3 0 0 (3)

 

Giriş. Mühendislik amaçları için kayaçların sınıflandırılması. Temel ve baraj yerleri için kuyu ve karot loglarının hazırlanması. Basınçlı su deneyleri ve değerlendirilmeleri. Standart penetrasyon deneyi, veyn deneyi ve değerlendirilmeleri. Tünel destek projeleri için kayaçların sınıflandırılması. Enjeksiyon ve enjeksiyonda kullanılan malzemeler. 

 

JLJ5530 Yeraltısularının Değerlendirilmesi 3 0 0 (3)

 

Giriş. Akifer çeşitleri. Akiferlerin hidrolik parametreleri. Yeraltısu tablası haritaları ve bunların yorumlanması. Hidrojeoloji haritaları. Su kuyuları. Kuyu açma yöntemleri. Kuyuların korunması. Kollektör kuyular. Kuyularda pompa seçimi ve yerleştirilmesi. Yeraltısularının bilançosu. Bilanço ve kaynak elemanlarının hesaplanması. 

 

JLJ5540 Yeraltı Su Kimyası 3 0 0 (3)

 

Giriş. Yeraltısuları ve bunların kimyasal bileşenleri. Konsantrasyon birimleri. Yeraltısularında çözünen bileşenler ve gazlar. Kimyasal analiz sonuçlarının grafikle gösterilmesi. Kimyasal denge. Aktivite ve aktivite katsayısı. Denge ve serbest enerji. Elektronötralite denklemi. Suyun ayrışması ve aktivitesi. Yeraltısularında asitler. Kompleks iyonlar. Çözünen maddelerin hesaplanması. Minerallerin çözünümü ve çözünürlük. Yeraltısularında karbonat sistemi.Yeraltısularında oksidasyon ve redüksiyon olayları. İyon değişimi ve adsorbsiyon. Difüzyon ve osmoz olayları. 

 

JLJ5550 Hidrojeolojide İleri Teknik ve Yöntemler 3 0 0 (3)

 

Giriş. Tanımlar. Darcy yasası. Akifer çeşitleri ve akiferlerin hidrolik özellikleri. Akım denklemi çeşitleri. Pompaj deneyleri. Pompaj deney verilerinin analiz yöntemleri. Basınçlı akiferlerde dengeli akımlar. Yarı basınçlı akiferlerde dengeli akımlar. Gecikmeli debili basınçsız akiferlerde ve yarı serbest akiferlerde dengeli akımlar. Bir yada daha fazla sınırlı akiferler. Anizotrop akiferler. Kama şeklinde akiferler. Eğimli akiferler, değişken debi ile pompalanan akiferler. Kısmen delinmiş akiferler. Geniş çaplı kuyu ile pompalanmış akiferler. İki tabakalı yarı basınçlı akiferler, yaklaşık yöntemler. 

 

JLJ5560 Tünel Jeolojisi 3 0 0 (3)

 

Giriş. Tünel ve galerilerde kullanılan terimler. Tünellerin amaçları. Tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Tünel açılması esnasında jeolojik yapının etkileri. Yamaçlarda tünel açma. Tünel ve galerilerde su, sıcaklık ve gaz sorunları. Tünel açılmasında jeolojik çalışmalar. Tünel destek projeleri için kayaçların mühendislik sınıflaması. Destek basınçları. Tünel açma yöntemleri. 
 

JLJ5580 Tortul Yapılar 3 0 0 (3)

 

Tortul yapıların incelenmesine giriş.Katmanlanma.Akışkanların,akıntıların ve tortunun temel özellikleri.Aşınma yapıları.Çamurtaşları, kumtaşları, ve çakıltaşlarında tortul yapılar. Kimyasal ve biyojenik kökenli tortul yapılar.Yapı topluluklarının incelenmesi. 

 

JLJ5590 Tortul Diziler 3 0 0 (3)

 

Stratigrafi, korelasyonlar, fasiyesler. Süperpozisyonlar ve ardışımlar, sekanslar ve dönemler. Stratofasiyes ve stratonomi, stratifikasyon. Tortul dizilerin evrimi. istatistik. 

 

JLJ5600 Derin Deniz Yelpazelerinde Tortulaşma 3 0 0 (3)

 

Giriş. Güncel yelpaze morfolojisi, startigrafisi ve fasiyes toplulukları.Güncel derin deniz yelpazelerinde tortulaşma süreçleri.Türbidit fasiyesleri. Türbidit fasiyes toplulukları.Eski türbidit çökel modelleri. Sentez ve petrol jeolojisi uygulamaları. 

 

JLJ5610 Karbonat Depolanma Sistemleri 3 0 0 (3)

 

Denizel sığ su ve gölsel karbonatlar: Kıyı ve kıyı ötesi ortamlar, şelf kenerı kum gövdeleri, peridatal karbonatlar,gölsel karbonatlar, resifler. Pelajik ve yeniden tortulaşan kireçraşları: pelajik karbonat tortulaşması üzerindeki kontroller, güncel pelajik karbonat fasiyeslerinin tortulaşması, eski pelajik karbonatlar,pelajik fasiyes modelleri, karbonat yeniden tortulaşma prosesi, güncel yeniden tortulaşmış karbonatlar,yeniden tortulaşmış karbonatlar için fasiyes modelleri, eski yeniden tortulaşmış karbonatlar. 

 

JLJ5620 Asitik Magmatitlerin Petrokimya ve Petrojenezleri 3 0 0 (3)

 

Asitik magmalar: Oluşumları, kimyaları; Kristallenme davranışları; Katılaşma ürünleri. Asit magmatitler: Kristalli derinlik ve yüzey kayaçları; Amorf kayaçlar. İçerdikleri kayaç kapanımları ve bunların jenetik anlamları. Minerolojileri, kimyaları ve tektojenezleri. 

 

JLJ5630 Silikat Mineralojisi 3 0 0 (3)

 

Metamorfik ve kor kayaçların büyük bir kısmını oluşturan olivin, piroksen, amfibol, mika ve feldspat gruplarının kompozisyon-sıcaklık-basınç ilişkileri ve kristal yapıları konu edilecektir. 

 

JLJ5640 Kömür Petrografisi 3 0 0 (3)

 

Giriş. Kömürlerin petrografik inceleme yöntemleri. Kömürlerin petrografik özellikleri ve sınıflamaları. Kömürlerin petrografik yapı malzemeleri. Maseraller, litotipler ve mikrolitotipler. Kömürlerin mikroskopik incelemeleri ve tanınmaları. 

 

JLJ5650 Radyojenik ve Duraylı İzotopların Petrolojide Kullanımı 3 0 0 (3)

 

Giriş. Rezervuar ve işlevlerin belirlenmesinde farklı izotop sistemlerinin rolü. İzotopik rezervuarların tanınması. Manto rezervuarlarının zamanla gelişimi.Epsilon notasyonu. İzotop korelasyon diyagramları.Manto-kabuk geodinamiği. Oksijen izotop termometresi. Oksijen izotop-radyojenik izotop korelasyon diyagramları. Oksijen ve hidrojen izotopları kullanarak su-kayaç girişiminin belirlenmesi.Magmatig petrojenezde sülfür izotoplarının kullanımı. 

 

JLJ5660 Hidrotermal Sistemler 3 0 0 (3)

 

Hidrotermal ergiyikler, çözeltilerle elementlerin taşınması, mineral çökelimine yol açan etkenler, Au-Ag, Cu-Pb-Zn, Sb-Hg-As komplekslerinde mineral çökelimi; hidrotermal ve alterasyon etkisinin niceliksel olarak gösterimi, minerallerin duraylılık alanları ve bunların hesaplanması 

 

JLJ5670 İleri Jeokimyasal Prospeksiyon 3 0 0 (3)

 

Eşik değer ve anomali değerlerinin hesaplanması ve anomalilerin yorumlanması, dere sedimanlarında seyrelme faktörlerinin tesbiti, kayaç jeokimyasından yararlanarak potansiyel cevherleşmelerin ortaya çıkarılması, toprak örneklemelerinde karşılaşılan problemler ve çözümleri, hidrojeokimyasal çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümü, ağır mineral etüdleri. 

 

JLJ5680 Petrol Jeokimyası 3 0 0 (3)

 

Sedimantasyon ve organik madde birikimi. Organik madde döngüsü. Kerojenler ve kerojenlerin petrole dönüşüm prosesleri. Ham petrollerin bileşimleri ve sınıflamaları. Petrolün alterasyonu. Petrol ve gaz oluşumunda jeolojik olayların etkisi. Kerojenlerin bileşim ve sınıflamaları. Petrol-kaynak kaya korelasyonu. Petrol araştırmalarında uygulanan organik jeokimyasal araştırma yöntemleri ve örnek uygulamalar. 

 

JLJ5690 Epitermal Yatakların Değerlendirme Yöntemleri 3 0 0 (3)

 

Altın (Au) ve gümüş (Ag) minerallerinin bulunduğu maden yatakları; klasik ve modern görüşlerle bu yatakların incelenmesi, Ag-Au yataklarında yapılan sıvı kapanım çalışmaları, Ag-Au işletmeciliğindeki önemli özellikler ve cevherlerin değerlendirilme yöntemleri; Türkiye'nin Au ve Ag potansiyeli, ekonomiye katkıları ve bu madenlerin geleceği. 

 

JLJ5700 Duraylı İzotopların Maden Yataklarında Kullanılması 3 0 0 (3)

 

Kükürt, karbon, oksijen ve hidrojen izotoplarının analiz yöntemleri, jeotermometre olarak kullanılmaları, maden yataklarının kökensel yorumlamaları, izotopların denge katsayılarının belirlenmesi, sedimater sülfat indirgenmesi, farklı hidrotermal sıvıların etkileşimlerinin bulunması, kurşun izotoplarının maden aramalarında kullanılması. 

 

JLJ5710 Bilgisayar Destekli Jeolojik Çizim 3 0 0 (3)

 

Jeolojide elde edilen sayısal verilerin iki ve üç boyutlu olarak grafiksel gösterilmesi. Arazide hazırlanan harita , kolon kesit, profil ve değişik çizimlerin bilgisayar destekli olarak çizilmesi. Topografik verilerden iki ve üç boyutlu kontur ve blok diyagramlarının çizilmesi. Değişik uygulamalarla elde edilen sonuçların toparlanarak masa üstü yayıncılık tekniği ile sunuma hazırlanması. İnternet ağının kullanımı vasıtasıyla jeolojik amaçlı bilgilere ulaşım. 

 

JLJ5730 İleri Kaya Mekaniği 3 0 0 (3)

 

Giriş. Malzeme olarak kaya özellikleri. Zamandan bağımsız lineer-elastik davranış. Zamana bağlı elastik olmayan davranış. Kayaların jeolojik özellikleri. Kayaların jeolojik sınıflandırılmaları. Kayaların dokusu. Kaya süreksizlikleri ve sayısal analizi. Kaya özelliklerine çevrenin etkisi. Kayalarda deneyler, ölçmeler ve gözlemler. Mühendislik amaçları için kayaların sınıflandırılması. 

 

JLJ5740 Yeraltısuları Hidroliği 3 0 0 (3)

 

Giriş. Yeraltısuları ve akiferler. Yeraltısularının hareketi. Yeraltısuları ile ilgili problemlerin matematiksel ifadeleri. Hidrodinamik dispersiyon. Pompaj ve beslenme kuyularının hidroliği. Kıyı akiferlerinde tatlı su tuzlu su girişimi. Akifer sistemlerinde modelleme. Akiferlerin işletilmesinde lineer programların kullanılması. 

 

JLJ5750 Kaya Şev Stabilitesi 3 0 0 (3)

 

Giriş. Kaya şev stabilitesinin ekonomik analizi. Şev stabilitesinin temel mekaniği. Jeolojik verilerin toplanması. Jeolojik verilerin grafik olarak gösterilmesi. Kayaların kesme mukavemeti. Şev stabilitesine etki eden faktörler ve bunların saptanması. Şevlerde meydana gelen kayma tipleri. Düzlemsel kayma. Kama tipi kayma. Dairesel kayma. Devrilme. Kaya düşmesi. Bunların stabilitesi. 

JLJ6010 Seminer 0 2 0 (1)

 

Öğrencinin seçilen veya verilen bir konuya bilimsel yaklaşımla araştırma, irdeleme, topluluk önünde sunma deneyimini kazanması amaçlanır. Doktora programında öğrenci danışmanını kontrolünde bir alanda seminer hazırlayarak belirli bir zamanda sunar. Öğrenci, belirtilen bu kodla herhangi bir yarıyıl seminer çalışmasını alabilir. 
 

JLJ7000-7999 Jeoloji Mühendisliğinde Özel Konular 3 0 0 (3)

Bu dersler Enstitü kataloğunda yer almaz. İçerikleri, isimleri ve kodları yıldan yıla değişebilir.

JLJ8000-8999 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 2 (Kredisiz)

 

Bu derslerde yüksek lisans öğrencileri bir öğretim üyesinin, genellikle danışmanının kontrolünde bir konuyu seçer ve çalışırlar.Bu dersler Enstitü kataloğunda yer almaz. İçerikleri, isimleri ve kodları yıldan yıla değişebilir.

 

JLJ9000-9999 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 0(Kredisiz)

Bu derslerde doktoraöğrencileri bir öğretim üyesinin, genellikle danışmanının kontrolünde bir konuyu seçer ve çalışırlar.Bu dersler Enstitü kataloğunda yer almaz. İçerikleri, isimleri ve kodları yıldan yıla değişebilir.


FBE Anasayfa