Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları
 
Öğretim Elemanları
Dersler
Açılan Dönem Dersleri
Ders Programı
Sınav Programı
Seminer Programı
Tezler

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKO?LU

Telefon:-

E-mail:-

Web:-

Adres:
Karadeniz teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarl??? Bölümü 61080 TRABZON, TÜRK?YE

Telefon :+90 462 377 2801

Fax:+90 462 325 7499

Web:http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm

Bölüm Hakkında :
Peyzaj Mimarl??? Bölümü, 1990-1991 e?itim-ö?retim y?l?nda ö?retime ba?lam??t?r. ?lk defa 1994 y?l?nda dört y?ll?k lisans program?n? tamamlayan ö?renciler ?Peyzaj Mimar?? ünvan? ile mezun olmu?lard?r. Bölümümüzün lisans ve yüksek lisans programlar? kaliteli Peyzaj Mimarlar? ve Peyzaj Mimarl??? alan?nda kaliteli ara?t?rmac?lar yeti?tirmek üzere tasarlanm??t?r. Bölümün ana amac?, genel olarak Peyzaj Mimarl??? disiplinine ait bilimsel ve e?itsel düzeyde bilgi kazand?rmakt?r. Peyzaj mimarl??? farkl? ölçü ve ölçekte, özgün, d?? mekan ya da aç?k mekan tasar?m?d?r. Mekanlar?n ideal tasar?m?, insanlar?n ve di?er canl?lar?n ya?am alanlar? ve bulunduklar? mekanlara ait farkl? ihtiyaç ve isteklerini yerine getirmek için de?i?ik etkinliklere imkan sa?lar. Bölümümüzde Peyzaj Planlama ve Tasar?m, Bitki Materyali ve Yeti?tiricili?i ve Peyzaj Teknikleri adlar? alt?nda üç anabilim dal? bulunmaktad?r. Program?n hedefleri: Ba?ta insan olmak üzere canl? ya?am kayna??na ait çevrenin korunmas?, geli?tirilmesi ve gelecek ku?aklara aktar?m?n? hedefleyen, belirli kullan?c? ihtiyaçlar?na göre tasarlanmas? veya planlanmas? i?levlerini ak?lc?, ça?da?, bilim ve teknik ile sanatsal seviyede donan?ml? bilgiyle teknolojinin tüm olanaklar?n? kullanmas?n? bilerek ö?reten, ara?t?ran-sorgulayan-üreten peyzaj mimarlar? ve akademisyenler yeti?tirmek. Bu ba?lamda ö?rencinin Peyzaj Mimarl??? ve ilgili disiplinlere ait her tür bilgiyi edindi?i ve bu bilgi do?rultusunda modern mimarl?k yöntem teknik ve gereçlerini kullanarak Peyzaj Mimarl??? ile ilgili problem çözme yetene?inin geli?tirildi?i bir e?itim süreci vermektir. Lisans e?itimi s?ras?nda ö?renciler, derslerin yan? s?ra aktif stüdyo çal??malar?, bilgisayar uygulamalar?, alan gezileri ve yaz stajlar?yla ça?da? bir e?itim çizgisi izlemektedir. Lisans program?ndan en az 2.4 (4 üzerinden) ortalama ile mezun olan ö?renciler yüksek lisans program?na kabul edilebilmektedir. Yüksek lisans programlar? Peyzaj Mimarl??? disiplininin herhangi alan?nda master ve doktora derecelerini verebilecek düzeyde tasarlanm??t?r. Akademik kadronun ara?t?rma alanlar? temel tasar?m, çevresel tasar?m projeleri, bitkilendirme tasar?m? ve uygulamalar?, peyzaj ekolojisi, mimarl?k bilgisi, peyzaj yap? ve mühendisli?i ve profesyonel deneyim gibi geni? bir peyzaj mimarl??? disiplini ilgi alan?n? kapsamaktad?r. Bölümümüz gerek ö?retim gerekse ara?t?rma için a?a??daki laboratuarlara sahiptir: 1. Bilgisayar Laboratuar? 2. Temel Tasar?m Stüdyosu 3. Bitki Materyali ve Yeti?tiricili?i laboratuar?


 FBE Anasayfa